ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 (algemeen)

1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van Handelsonderneming C. Bezemer handelend onder de naam bkm-shop.nl gevestigd op de Kruisstraat 4a te Lage Zwaluwe, hierna te noemen “de verkoper”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien die uitsluitend schriftelijk met verkoper overeengekomen zijn.

2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder “goederen”/”het geleverde” wordt in deze voorwaarden verstaan onder materialen in de ruimste zin van het woord doch in elk geval die materialen die te koop worden aangeboden via de website: http//www.bkm-shop.nl alsmede overige diensten die door verkoper aan koper worden geleverd.

4. Onder overeenkomst op afstand wordt in deze voorwaarden verstaan, de overeenkomst waarbij verkoper gebruik maakt van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5. Onder koop op afstand wordt in deze voorwaarden verstaan de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

6. Onder consumentenkoop wordt in deze voorwaarden verstaan de tussen verkoper en koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten koopovereenkomst

7. Onder consument wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8. Onder recht van ontbinding of bedenktermijn wordt in deze voorwaarden verstaan de termijn van 14 dagen die de koper heeft om van de koop op afstand af te zien. De termijn vangt aan op het moment dat de gekochte goederen door de koper zijn ontvangen.

Artikel 2 (offertes)

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn inclusief btw. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal de aanbieding voldoende gespecificeerd zijn, zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. In elk geval zal het aanbod de prijs inclusief belastingen, kosten voor aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot standkomt, het al dan niet van toepassing zijn van het recht van ontbinding, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod en een specificatie van de producten, vermelden. Indien gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, zijn deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

2. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding met daaronder inbegrepen aanvaarding per email, respectievelijk bevestiging, van de opdracht door de verkoper dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van verkoper, binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

4. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de verkoper binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5. Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.

6. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

7. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 3 (vrachten, invoerrechten, heffingen en belastingen)

1. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de prijs/prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de (koop)overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingkosten, invoerrechten, heffingen en belastingen.

2. Eventuele voor- respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep/aankomst/aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van koper.

Artikel 4 (levering en risico)

1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van de verkoper.

2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel is komt het molestrisico steeds ten laste van de koper, tenzij er sprake is van een consumentenkoop.

4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede zowel kwantitatief als kwalitatief - , niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.

5. Wanneer de aflader c.q. vervoerder c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.

6. Annulering op voormelde gronden brengt mee dat koper geen schadevergoeding zal kunnen vorderen van verkoper.

7. Levering zal tenzij anders wordt overeengekomen plaatsvinden “af vestiging” te Lage Zwaluwe of per post zending. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren totwaar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein,respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van de koper.

8. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

9. Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht. Indien er sprake is van koop op afstand worden de in dit lid bedoelde kosten vooraf aan de koper kenbaar gemaakt.

Artikel 5 (retourleveringen)

1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.

2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Indien er sprake is van een koop op afstand en zal de koper zorgvuldig omgaan met de gekochte goederen en de verpakking. De koper mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij de goederen wenst te behouden.

3. Indien er sprake is van een koop op afstand dan heeft de koper, heeft de koper gedurende 14 dagen, na ontvangst van de goederen, bedenktijd. Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen exclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten, die eruit ontstaan, dat u een andere leveringsvorm als de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en binnen maximaal veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, het zij dan dat met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang, welk het eerdere tijdstip is.

Gedurende deze periode kan de koper de koop annuleren (recht van ontbinding), tenzij de verkoper voor hem op maat, volgens specificaties van de koper, gemaakte producten heeft gekocht of besteld. Indien de koper besluit om de gekochte goederen binnen de bedenktijd aan verkoper te retourneren, dan komen de kosten van het retourneren van de goederen voor rekening van koper. De koper die van zijn recht van ontbinding gebruik wil maken dient dit schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken op het in artikel 1 lid 1 genoemde adres onder vermelding van bkm-shop.nl Kruisstraat 4a 4926 AH te Lage Zwaluwe.

4. Indien koper binnen de bedenktijd de goederen aan verkoper retourneert, dan zal verkoper, indien koper de goederen reeds heeft betaald, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen tot terugbetaling van de koopsom, onder aftrek van de kosten van de zending, overgaan.

5. Indien er geen sprake is van een koop op afstand, kunnen goederen geretourneerd worden tegen meerkosten. Koper kan deze kosten vooraf bij verkoper opvragen.

Artikel 6 (leveringstijden)

6. De levertijd is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. De opgave van een levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen. Indien er sprake is van een koop op afstand, heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te annuleren, indien levering door verkoper niet binnen een termijn van 30 dagen na bestelling is geleverd.

8. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.

9. Wanneer binnen 3 maanden na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper, behoudens het geval een fatale termijn is overeengekomen, het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.

Artikel 7 (aanvaarding en reclame)

1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Klachten dienen ingediend te worden bij de vestiging waar koper de goederen heeft gekocht. Indien er sprake is van een koop op afstand, dient de koper zijn klacht in te dienen bij verkoper op het in artikel 1 lid 1 genoemde adres.

2. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.

3. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

4. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.

5. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt voor het zagen,respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indienen vankwaliteits- of specificatiereclame gaven.

6. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt

7. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

8. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

Artikel 8  Klachtenregeling

1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9 (kwaliteit, aansprakelijkheid)

1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen en aantal per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.

2. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door verkoper verstrekte garantiebewijzen verleent verkoper geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garantie overdraagbaar zijn. Indien koper de verkoper aanspreekt op grond van de garantiebepalingen die de fabrikant/leverancier heeft afgegeven, dan zijn de leden 5 en 7 van dit artikel van toepassing.

3. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient op straffe van verval van recht te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van het geleverde.

4. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

5. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade die het directe gevolg is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten van koper en/of van door hem ingeschakelde derden.

6. Termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van een jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

7. Indien de verzekeraar van de verkoper om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot 150% van het factuurbedrag met een maximum van € 5,000 (zegge: vijfduizend euro).

8. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

Artikel 10 (overmacht)

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien er sprake is van een consumentenkoop, dan heeft koper het recht om de koop na 30 dagen te annuleren.

2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, Danwel niet-behoorlijke levering aan de verkoper door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan- of intrekking van vervoersmogelijkheden, en- en uitvoeringsbeperkingen danwel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 11 (eigendomsvoorbehoud)

1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van verkoper,tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de koper, uit welke hoofde ook, jegens verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door verkoper verrichte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de koper en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

2. Indien de koper één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de koper zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de koper geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de koper in verzuim en heeft de verkoper de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die de verkoper op de koper mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

3. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uit oefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

4. De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingrecht.

5. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn rekening van koper.

Artikel 12 (betalingen)

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Het verzuim treedt van rechtswege in nadat de hiervoor genoemde termijn is verstreken. Indien de koper een consument is, dan treedt het verzuim eerst in nadat verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaald, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

3. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten welke maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten , deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de koper een consument betreft, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld volgens de Wet Normering Incassokosten.

6. Koper verklaart zich er voorts mee bekend dat verkoper gerechtigd is vorderingen op koper van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van koper op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon koper en die betreffende werkmaatschappij van koper niet over en weer elkaar debiteur en crediteur zijn.

Artikel 13 (tekortschieten koper)

1. Indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding een en ander onverminderd het gestelde in artikel 7.

Artikel 14 (dienstverlening)

1. Onverkort het bepaalde in de voorgaande artikelen zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing indien verkoper diensten verleent zoals het bewerken materialen in deruimste zin van het woord alsmede het verstrekken van adviezen enassistentie aan of in opdracht van koper.

2. Verkoper zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 zal verkoper koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden voor uitvoering dan wel door overmacht het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening zal worden beïnvloed.

4. Verrekening van meer en minder werk vindt in ieder geval plaats in geval van bestekswijzigingen, afwijkingen van de geschatte hoeveelheden en/of van de bedragen in de stelposten.

Artikel 15 Veiligheid en Privacy

1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2. Indien er sprake is van koop op afstand danwel een consumentenkoop zal verkoper vertrouwelijk met de persoon- en adresgegevens van de klant omgaan. Verkoper zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 16 (toepasselijk recht)

1. Geschillen tussen koper en verkoper over de totstandkoming of nakoming van overeenkomsten met betrekking tot geleverde diensten en/of zaken zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

4. Indien het geschil behoort tot de competentie van de rechtbank, is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd om van het geschil kennis
te nemen. Vorenstaande geldt niet in dien het geschil behoort tot de competentie van de rechtbank, kamer voor kantonzaken.

5. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder kvk nummer 23091980 .
 

offerte

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan
            

© 2014 - 2024 bkm-shop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel